Rack and Pinion Gears : Thanh Răng

Chỉ Có Sẵn các loại sau :
Về Thanh Răng :
* Thanh Răng 20mmx20mmx1000mm (20 vuông dài 1 mét) : gồm M2 ; M2.5 ; M3 .
* Thanh Răng 25mmx25mmx1000mm (25 vuông dài 1 mét) : gồm M2 ; M2.5 ; M3 .
Về Bánh Răng :
* Bánh răng M2 – số răng theo chuẩn bánh răng thẳng modul 2.
* Bánh răng M2.5 – số răng theo chuẩn bánh răng thẳng modul 2.5.
* Bánh răng M3 – số răng theo chuẩn bánh răng thẳng modul 3.
Về các loại Thanh Răng và bánh răng khác phải đặt hàng Gia Công.