Timming Belt Pulleys : Buly Răng

Bấm Chọn Loại Dây Đai Mà Buly Sử Dụng
Loại Buly MXL XL L H
Bước (mm) 2.032 mm 5.08 mm 9.525 mm 12.7 mm
Loại Buly 3M / S3M 5M / S5M 8M / S8M 14M / S14M
Bước (mm) 3 mm 5 mm 8 mm 14 mm
Loại Buly T5 T10/ AT10
Bước (mm) 5 mm 10 mm