RollerChain Sprockets : Nhông Công Nghiệp

Bấm Chọn Loại Xích (sên) Mà Bánh Nhông Sử Dụng
RS 25 RS 35 RS 40 RS50 RS 60 RS 80
Bước Xích 6.35 9.53 12.7 15.875 19.05 25.4
RS 100 RS 120 RS 140 RS 160 RS 180 RS 200
Bước Xích 31.75 38.1 44.45 50.8 57.15 63.5